BEST PLACE TO TRAVEL AT ROI-ET
 
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

เป็นสวนสาธารณะกลางเมืองอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดเปิดเมื่อปีพ.ศ.2529 ตกแต่งบริเวณด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์และต้นไม้น้อยใหญ่เพื่อความร่มรื่น จุดเด่นของสวนแห่งนี้อยู่ที่น้ำพุบริเวณใจกลางสวนที่พุ่งฉีดในระดับสูงมีหอนาฬิกากลางเมือง สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าแก่เมืองร้อยเอ็ดมีอาคารอ่านหนังสือไว้สำหรับบริการประชาชน สถานที่แห่งนี้ใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลและพิธีการต่างๆของจังหวัด

มหาเจดีย์ชัยมงคล

ตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิธารามตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ระยะห่างจากตัวเมืองร้อยเอ็ดประมาณ 80 ก.ม. มีลักษณะเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สวยงามวิจิตรการ

ใช้ศิลปะร่วมสมัย ระหว่างภาคกลางและภาคอิสานเป็นการผสมกันระหว่างปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม

 
 
วัดบูรพาภิราม

อยู่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีพระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทย

คือพระพุทธรัตนมงคลมหามุนีสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กที่ฐานพระพุทธรูปองค์นี้

เป็นห้องพิพิธภัณฑ์จำนวนหลายห้องและความสูงขององค์พระวัดจากพระบาทถึงยอดเกศ

สูงถึง59เมตร20เซนติเมตร

วัดกลางมิ่งเมือง

ตั้งอยู่บนเนินในเมืองเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างก่อนตั้งเมืองร้อยเอ็ด ส่วนอุโบสถสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย

ในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา  ปัจจุบันเป็นสถานที่ศึกษาปริยัติธรรมและสถานที่สอบธรรมสถาน

บริเวณผนังรอบอุโบสถมีลวดลายภาพวาดแสดงถึงพุทธประวัติสวยงามและมีค่าทางศิลปะ

 
 
บึงพลาญชัย

บึงพลาญชัยนับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวและได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด

แหล่งท่องเที่ยวบึงพลาญชัยประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดให้ความสนใจเดินทางมาเที่ยวพักผ่อน

หย่อนใจเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นสวนสุขภาพที่อยู่ใจกลางเมืองร้อยเอ็ด

 

วัดป่ากุง

วัดประชาคมวนาราม หรือวัดป่ากุง ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ วัดนี้มีชื่อทางการว่า วัดประชาคมวนาราม สร้างโดยหลวงปู่ศรี มหาวีโร มีเจดีย์ขนาดใหญ่ทำจากหินทรายธรรมชาติเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เหตุที่หลวงปู่ศรี ท่านมีดำริให้สร้างพระเจดีย์หิน เนื่องจากเมื่อพ.ศ. 2531 หลวงปู่ได้ไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ หรือ โบโรบูโดร์ และได้ประทับใจในความยิ่งใหญ่อลังการของมหาเจดีย์แห่งนี้ จึงได้เล่าให้คณะศิษย์ฟัง ต่อมาใน ปี พ.ศ 2535 การก่อสร้างจึงเริ่มขึ้น จนกระทั่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547 มีพิธียกยอดเจดีย์ทองคำแท้หนัก 101 ขึ้นประดิษฐาน ภายในพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุอยู่จุดศูนย์กลางของเจดีย์ ผนังแกะสลักเรื่องราวพระพุทธประวัติและเวสสันดรชาดก รวมทั้งประวัติของหลวงปู่ศรีและรูปบูรพาจารย์

 
 
วัดสระทอง

ตั้งอยู่ในตัวเมือง เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อสังกัจจายน์
ซี่งเป็นพระพุทะที่ชาวร้อยเอ็ดเคารพสักกาะสร้างในสมัยใด
ไม่ปรากฏ เมื่อปี พ.ศ. 2325 พระยาขัตติยะวงษา(ท้าวธน) ซึ่งเป็นเจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนแรก
ได้พบพระองค์นี้เห็นว่ามีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มาก จึงได้นำมาประดิษฐานที่วัดสระทองและยก
 ให้เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง
 

 

สวนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

 สวนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรเทพ ตำบลในเมือง โดยปลูกไม้ดอกไม้ประดับโดยรอบของตัวอาคารและจัดเป็นสวนหย่อมพร้อมทั้งจัดให้ มีลานจอดรถสำหรับผู้เข้าชมอีก 2 จุด มีอุโมงค์แก้ว ผ่านกลางตู้สำหรับให้ผู้เข้าชมเดินชมได้อย่างใกล้ชิด ชั้นบนของ อาคารเป็นบ่อพักน้ำ สำรองพันธุ์สัตว์น้ำไว้สำหรับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

 
กลับด้านบน